TUC kansli för SAWTEC

Träutbildningscentrum Nord AB är även kansli för SAWTEC. SAWTEC är en ideell organisation där medlemmarna utgörs av de mest tongivande maskinleverantörerna inom den träbearbetande industrin.

Målsättning

Samtliga medlemsföretag är svenskregistrerade. Sawtec:s övergripande mål är att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet för sina medlemsföretag genom följande delmål:

  • Ökade kontakter samt höjd kompetensnivå hos medlemsföretagen
  • Kraftigare påverkan gentemot andra intressenter
  • Större slagkraft i form av gemensamma projekt

Det är vidare föreningens uppgift att vara ett forum där medlemmarna ges möjligheter att diskutera frågor av gemensamt intresse och att lämna varandra råd och assistans på såväl det kommersiella som det tekniska området. Föreningen skall dessutom  representera branschen vid kontakter med såväl nationella som internationella myndigheter och organisationer och vidtaga åtgärder när så bedöms vara nödvändig.